• Català
  • Castellano
  • English
Prensa Hemeroteca

Pressupostos 2010. Memòria descriptiva

Se sotmet a l’aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera el projecte de  Pressupost per a l’any 2010.
Aquest pressupost, s’emmarca dins d’un escenari econòmic que continua sent  problemàtic, ja que les previsions de creixement de la zona euro per a l’any vinent  encara són minses, si bé s’estimen lleugers creixements positius per a Alemanya i el  Regne Unit. Espanya seguirà en un creixement econòmic negatiu per al 2010 i la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears també.
En aquest entorn econòmic de recessió econòmica global, el Consell Insular de  Formentera orienta els seus recursos econòmics a potenciar la construcció  d’infrastructures per pal·liar el dèficit històric, a completar el catàleg de serveis  públics, així com a protegir els col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica, i a consolidar el projecte organitzatiu del nou Consell.
Per tant, i com a elements més singulars, encara que no únics, de les partides econòmiques que composen el Pressupost de 2010, volem ressaltar els següents:

1. La consolidació de la plantilla del Consell Insular de Formentera.
Després de dos  anys amb un creixement necessari per l’assoliment de les competències pròpies d’un  Consell, la racionalització i la reorganització s’imposen per tal de fer més eficients  els llocs de treball creats i, també, per avaluar necessitats futures. De fet,  l’actualització de la Relació de Llocs de Treball vigent en serà una peça fonamental. Es congelen per segon any consecutiu els sous dels consellers i del president.

2. El control de la despesa en béns corrents i serveis
El control de la despesa en béns corrents i serveis és, sense cap mena de dubte, la  clau de la viabilitat d’aquest Consell. De fet, la despesa en béns corrents i serveis fixa suposa al voltant del 70% de la despesa en béns corrents i serveis total.

3. Inversions en infrastructures bàsiques
Les inversions en infrastructures bàsiques fan que la quantitat total del pressupost  pugi a nivells difícilment imaginables fa uns anys; d’aquí destacarem:
a) L’ampliació de l’escoleta Sa Miranda a Sant Francesc Xavier. D’aquesta manera es dobla la seva capacitat i s’aprofiten millor les economies d’escala.
b) La construcció d’un pàrquing a Es Pujols amb el projecte de remodelació de la Plaça Europa, així com l’adequació als vianants del carrer Roca Plana.
c) La millora i conversió d’Es Caló en un nucli turístic d’excel·lència a l’illa de Formentera. S’hi faran les xarxes de distribució d’aigua i clavegueram.
d) L’establiment de la xarxa d’aigua i clavegueram a La Mola, i la supressió d’esteses aèries de l’avinguda La Mola. També s’hi inclou l’adequació del carrer Àngela Ferrer.
e) La reforma dels carrers Sant Jaume i Salou aprofundiran en la reforma del nucli històric de Sant Ferran.
f) La construcció del poliesportiu cobert al costat de la piscina municipal suposarà la configuració d’un veritable centre poliesportiu.
g) La conversió en vies pels vianants dels carrers Isidor Macabich i Eivissa, donaran un fort impuls a la consecució d’un nucli de Sant Francesc Xavier lliure de tràfic rodat.
h) La reconversió de l’antic quarter de la Guàrdia Civil en el Centre Artesà i Mercat Pagès “Gabrielet” a Sant Francesc Xavier
i) El desenvolupament del projecte de la nova residència de majors de Formentera, que entrarà en licitació a l’any 2010 per així poder iniciar les obres a darrers de 2010 o principis de 2011.

4. Les inversions pel Pla de Carreteres
Les inversions pel Pla de Carreteres seran de gran importància per Formentera en aquest any 2010. Entre les inversions prioritàries destaquen l’accés a l’Hospital de  Formentera, la variant de la zona escolar de Sant Francesc, la circumval·lació d’Es Pujols i la millora de la carretera de La Savina a Es Pujols.

5. Les inversions en Medi Ambient
Les inversions en medi ambient, apart del projecte de remodelació dels camins del Parc Natural de Ses Salines del Govern de les Illes Balears, suposen l’execució de la segona fase del projecte de soterrament de contenidors. Així com els projectes de regulació del fondeig a l’Estany des Peix i a Illetes.

6. Les inversions esportives
A l’àrea d’Esports i Joventut, hi ha la compra d’un terreny per iniciar la construcció d’un complex esportiu al voltant del camp de futbol.

7. Les inversions en Benestar Social
Des del Consell de Formentera s’ha vetllat pel manteniment de tota la despesa que fa referència al benestar social de la gent, sobretot la que s’adreça als col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica i, en definitiva, a les persones més necessitades.

8. Les inversions culturals
Així mateix, s’ha de destacar l’esforç extraordinari per mantenir les despeses de  suport a la cultura en general i, en especial, l’escola de música. Així com, l’esforç en els àmbits de l’agricultura, ramaderia, pesca i caça.

9. L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
La futura creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) farà realitat el concepte de finestreta única, millorant així la prestació de serveis administratius als ciutadans i ciutadanes de Formentera.

10. Creació de llocs de treball
Es preveu per a l’any que ve la contractació de persones en atur per part del SOIB a través de convenis amb el Consell Insular de Formentera.

11. Contenció i austeritat pressupostària
Pel que fa als ingressos, es destaca la congelació dels diferents tributs dels que el Consell Insular d Formentera nodreix el seu pressupost, en un exercici responsable de contenció i austeritat pressupostària.

12. Plan E per al 2010
Finalment, hi ha el plan-E per a l’any 2010; són 989.000,00€ per a Formentera, i per inversions generadores d’ocupació i actuacions de caràcter social que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Val a dir que un 20% del total és per a despesa corrent, concretament s’ha inclòs com a ingrés en transferències corrents la quantitat de 190.000,00 euros.

Per tant, i com a resum, aquest pressupost s’emmarca en unes línies específiques i rellevants de:
Consolidació de l’estructura de la plantilla del nou Consell.
Impuls de la despesa social orientada a donar suport a les persones que poden
afrontar pitjor la crisi econòmica que ens envolta.
Increment extraordinari de partides destinades a la construcció i millora de les  infrastructures socials per millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i dels  ciutadans de Formentera. Així com la millora de determinats nuclis urbans i de la xarxa viària de l’illa.
Congelació dels tributs que s’apliquen als ciutadans i empreses.

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Per finançar les despeses del pressupost del Consell Insular de Formentera, és compta  amb uns recursos econòmics estimats en 31.828.000,00 euros, la qual cosa representa un increment del 42,34% respecte de l’exercici anterior.

EXERCICI 2009
22.360.300,00
EXERCICI 2010
31.828.000,00

Increment 9.467.700,00
Percentatge 42,34%

INGRESSOS CORRENTS
2010: 14.100.000,00
2009: 13.961.500,00
%: 0,99%

CAPITAL
2010: 17.728.000,00
2009: 8.398.800,00
%: 111,08%

FINANCERS
2010: 0,00
2009: 0,00
%: 0,00%

TOTAL PRESSUPOST
2010: 31.828.000,00
2009: 22.360.300,00
%: 42,34%

En els ingressos corrents, el 46,03% correspon a impostos, taxes i altres ingressos propis. La resta, un 53,76% correspon a transferències corrents, bàsicament per participació en els tributs de l’Estat, per participació en el fons complementari de finançament, per la participació al plan E -2010, i per les transferències del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant la signatura de convenis. El 0,21% que queda prové de la gestió de tresoreria del propi Consell Insular de Formentera.
Els ingressos propis per a l’any 2010 es preveuen en 6.490.000,00 euros, la qual cosa representa un 3,59% més que l’any anterior. Per contra, les transferències corrents seran de 7.580.000,00 euros, amb una petita baixada de l’1,47%.
Pel que fa als ingressos de capital, el 95,77% provenen de transferències de capital. La  quantitat més important de les quals és la provinent de l’acord de finançament de les inversions per pal·liar el dèficit històric d’infraestructues de l’illa de Formentera. Acord signat arrel de la comissió mixta entre el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera. També hi hem d’afegir les transferències de l’Estat pel conveni de carreteres i pel conveni de turisme. I, com a partida rellevant, també hi ha la transferència del fons de cohesió de la Unió Europea.
El 4,06% restant dels ingressos de capital correspon a l’alienació d’inversions reals. Concretament, és la venda de Ca Ses Ferreres per adquirir, a canvi, un local polivalent a La Mola. On hi haurà un espai per a la gent gran, un punt de lectura, un telecentre i espai per a les associacions de caçadors, de festes, d’artesania, etc.

PRESSUPOST DE DESPESES
Totes les xifres comparatives dels diferents capítols del pressupost de despeses estan molt esbiaixades degut a que la partida d’inversions reals és, de forma excepcional, molt elevada. Per això la comparació amb l’any anterior respecte del totals, no és massa significativa.

DESPESES CORRENTS
2010: 14.094.900,00
2009: 13.958.300,00        
%: 0,98%

CAPITAL
2010: 17.618.100,00
2009: 8.287.000,00     
%: 112,60%

FINANCERES
2010: 115.000,00
2009: 115.000,00           
%: 0,0%

TOTAL PRESSUPOST
2010: 31.828.000,00
2009: 22.360.300,00      
%: 42,34%

El capítol de despeses de personal suposa 7.040.000,00 euros, com a conseqüència de la consolidació de la plantilla del Consell Insular de Formentera. El capítol de personal representa el 22,12% del total de la despesa pressupostada per a l’any 2010. Val a dir, que l’any anterior, la despesa de personal representava un 29,52%. Si bé, s’ha augmentat en un 6,67% respecte del mateix capítol de l’any passat.
Les despeses en béns corrents i serveis, capítol II, són de 4.076.900,00 euros; amb una davallada del 12,93% respecte de l’any 2009. Aquest exercici responsable de contenció i d’austeritat suposa l’augment de l’eficiència de la despesa pressupostària i, per tant, l’adequació a l’entorn econòmic, què és problemàtic.
Les transferències corrents, capítol IV, en consonància amb l’esforç per afavorir els col·lectius més febles i desprotegits davant l’actual crisi econòmica, s’incrementen en un 7,81% respecte de l’any anterior.
La partida que representa pràcticament la meitat del pressupost de despesa és la que fa referència a les inversions reals, és a dir, el capítol VI. Concretament, suposa el 50,53% del total. S’han de tenir en compte la incorporació de romanents corresponents a inversions començades l’any 2009. El detall de les inversions reals previstes per a l’any 2010 està en l’annex d’inversions a realitzar l’any 2010.
Al capítol VII, de transferències de capital, hi ha 77.000,00 euros per amortitzar crèdits del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd) i 1.457.000,00 euros per finançar la finalització de la construcció del poliesportiu, transferència que fem al Consorci Eivissa i Formentera Emprenen (ceife) que és que s’encarrega de l’execució del projecte. 

Formentera contará con dos repetidores más para la mejora de la recepción de la TDT

Asimismo, se ha firmado un protocolo de intenciones para la ubicación de un tercer repetidor en la zona de Es Cap de Barbaria.
La vicepresidenta del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona, y la consellera de Interior del Govern Balear, Pilar Costa han firmado esta mañana los dos convenios relativos a la instalación de dos repetidores de antena en los núcleos urbanos de Sant Francesc y Sant Ferran.
La firma de estos dos convenios ha ido acompañada de la firma de un protocolo de intenciones para la ubicación de un tercer repetidor en la zona de Es Cap de Barbaria, que presenta muchos problemas de recepción.
Respecto a este protocolo de intenciones, el Consell de Formentera ha puesto en manos de sus técnicos, la elaboración de un informe que determine la ubicación más idónea, lo que permitirá proceder a la futura firma del tercer convenio.
Las previsiones indican que los tres repetidores podrán estar instalados en el mes de mayo, solucionando la mayoría de los problemas de recepción de los hogares de Formentera. Tal y como ha indicado la consellera Pilar Costa "garantizar un 100% es imposible, pero el objetivo es llegar a la gran mayoría".
Estas nuevas infraestructuras tienen un coste de 360 mil euros, que serán subvencionados parcialmente con los fondos del Plan Avanza, impulsado por el Gobierno Central, y con la inversión del Govern Balear.
Asimismo, las dos conselleras han remarcado los esfuerzos hechos por parte de las administraciones implicadas para que Formentera cuente con las ventajas de las nuevas tecnologías como el resto de las Islas Baleares.
Recordemos que con las nuevas infraestructuras se mejorará la cobertura en la mayoría de zonas de sombra de Formentera, como son Es Pujols, la Savina y Portossalè, y en un futuro se ampliará la recepción en la zona de es Cap de Barbaria. Mientras tanto, existe la opción de optar a un decodificador vía satélite, subvencionado por el Govern Balear y que ya está a disposición de los ciudadanos.

7 empresas de Formentera contarán con una acreditación de calidad en sus establecimientos

Formentera ha sido elegida como Destino SICTED, con el objetivo de implantar un sistema de calidad en toda la isla en un periodo de 2 años
El Tribunal evaluador del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, formado por el Instituto de Estrategia Turística (INESTUR), la Consellería de Turismo de Formentera y una consultora externa, se ha reunido en Formentera para seleccionar las empresas turísticas que han superado todas las pruebas de este sistema de calidad.
Recordemos que Formentera ha sido escogida para participar en este programa por disponer de unos parámetros turísticos idóneos para la instalación de un sistema de calidad de estas características e implantar, de esta manera, una verdadera acreditación para toda la isla.
De las 29 empresas inscritas en un principio, y tras las reuniones mantenidas, sólo 9 de ellas decidieron continuar con los trámites. Finalmente, como resultado del tribunal calificador, serán 7 las empresas que dispondrán de la acreditación de calidad a la entrada de sus comercios.
Estas 7 empresas, cumplen con los requisitos marcados por la consultora externa, que ha elaborado un manual de buenas prácticas donde están detallados todos los parámetros a cumplir.

Las empresas que han obtenido la acreditación en Formentera, son las siguientes:
Autocares Paya
Hostal Bahía
Hostal Rosales
Hostal Sa Volta
Pimeef Formentera
Policía Local
Viajes Es Freus

Aunque cada una de las empresas seleccionadas tienen un manual adaptado a los servicios que ofrecen (alojamiento, restaurantes, agencias de viaje, asociaciones empresariales, etc), hay una serie de requisitos comunes para formar parte del Sistema de Calidad Turística.
Estos requisitos fueron referidos a los recursos materiales y proveedores, al personal, a la organización, a las instalaciones y los equipamientos, la comercialización del producto, a la satisfacción del cliente ya la gestión medioambiental, entre otros.
Una Comisión Evaluadora hará un seguimiento anual para asegurar que las diferentes empresas continúan cumpliendo con los requisitos predeterminados para ser un destino SICTED. Los primeros dos años del programa serán supervisados por esta Comisión, que velará por su cumplimiento, y que asesorará a las empresas a garantizar la calidad turística en sus establecimientos.
Este Sistema ofrece soluciones para la rentabilidad del negocio, la certificación del establecimiento y su proyección comercial. Esto permitirá aumentar y mejorar la percepción de fiabilidad y seguridad del servicio por parte del cliente y posicionar Formentera como un destino turístico de calidad.
El objetivo de este programa la implantación de modelos de calidad turística en diferentes destinos, con el fin de que llegue a toda el destino en su conjunto, en este caso a toda la isla de Formentera. Como objetivo a corto plazo, se espera que de cara al año que viene, amplie la lista de adheridos y Formentera sea en su totalidad un destino SICTED.

Rehabilitación de los caminos de Formentera de manera tradicional

El clima y la geografía de Formentera determinan el estado de las articulaciones de nuestra isla, que, debido a la afluencia de lluvias, requieren de un mantenimiento periódico.
Respecto a esta cuestión, la conselleria de Infraestructuras, junto con el Consorcio Formentera Desarrollo, disponen de una brigada encargada del mantenimiento de caminos con el método tradicional, compuesta por un equipo de 4 personas, que trabajan gracias a la adquisición de nueva maquinaria industrial, valorada por un importe de 300 mil euros.
Para determinar las actuaciones prioritarias, los servicios técnicos del Consell de Formentera han elaborado 2 proyectos técnicos para el arreglo de 17 caminos rurales, entre los que destacan el Camí d'es Brolls, de 4.340,36 metros o el Camí de s'Estufador, en la Mola, con la rehabilitación de 2,924.69 metros.
En total se rehabilitarán 16 kilómetros de caminos de tierra, con el sistema tradicional, conservando todos los elementos patrimoniales que les rodean y caracterizan, como las paredes de piedra seca o las pendientes.

Más artículos...

Página 155 de 155

155
Siguiente
Fin

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat