• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios Educación y Cultura
Consell Insular de Formentera
Up

Educación y Cultura

Anuncio de las Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Convocatoria de ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación post obligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2020-2021

Convocatoria de ayudas económicas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2019-2020 y curso 2020-2021

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para participar en el programa de reutilización de libros de texto y material didáctico y/o en el programa de digitalización para el curso 2020-2021

Convocatoria y bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de equipos informáticos para mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria y económica derivadas de la covid-19

Convenio de colaboaración entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentaria, en materia de promoción i difudión cultural, para el año 2021

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de promoción y difusión cultural para el año 2021

Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2021

Otorgamiento de ayudas económicas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2018-2019

Aprobación de ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación post obligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2019-2020

Otorgamiento ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2019-2020

Anuncio del otorgamiento de las ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de las fiestas durante el periodo comprendido entre noviembre 2019 y octubre 2020

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2018-19

Aprovació inicial de la concessió d’una ajuda econòmica a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre període de novembre 2019 fins octubre 2020

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Convocatoria de ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o aprendizajes artísticos fuera de la isla de Formentera para el curso 2019-2020

Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2019-2020

AJORNAMENT/SUSPENSIÓ DEL XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN 2020

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2020

Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2020

Ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación post obligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2018-2019

Otorgamiento ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2018-2019

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” per a l’any 2020

Aprobación inicial de la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Asociación República de la Cultura, para la organización del Projecto Cultural Barnasants en la isla de Formentera y la programación de artistas formenterenses al Barnasants para el año 2020

Condiciones técnicas para la gestión de la barra para las Fiestas de Navidad 2019-2020 en la carpa

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019

Bases de las condiciones económico-administrativas y técnicas para la adjudicación de las barras en las fiestas de Sant Jaume 2019 en Formentera

Convocatoria de ayudas para compensar la doble/triple insularidad para los estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o aprendizajes artísticos fuera de la isla de Formentera para el curso 2018-2019

Bases que han de regir la convocatoria de ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2018-2019

Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2018-2019

Otorgamiento de diez becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2017-2018

Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019

Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2019

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio

Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019

Bases reguladoras del XVII concurso de fotografía Beni Trutmann

Nombramineto y convocatoria de los mienmbros de la Comissión evaluadora de ajudas de Becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, para el curso 2017-18

Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019

DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Asociación Republica de la Cultura para la organización del proyecto cultural Barnasans en la isla de Formentera y la programación de artistas formenterenses en el Barnasans para el año 2019

Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars

Acuerdo de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Hospital de Formentera para la realización de cursos de catalán para el personal del hospital

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes

Aprobación de las ayudas económicas por desplazamiento a estudiantes que cursan estudios superiores, ciclos formativos o educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticas fuera de la isla de Formentera para el curso 2017-2018

Otorgamiento ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2017-2018

Otorgamiento de ocho becas de estudios superiores a estudiantes de Formentera, curso 2016-2017

Aprobación inicial de la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018

Bases y convocatoria de las condiciones técnicas para la gestión de la barra de las Fiestas de Navidad en la carpa de Sant Ferran de ses Roques

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes

Bases y de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera

Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la empresa Hijos de Rivera SAU para otorgar una ayuda económica en actividades culturales de Formentera

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018

Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019

Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019

Bases de las condiciones económico-administrativas y técnicas para la adjudicación de las barras en las fiestas de Sant Jaume en Formentera

Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019

Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019

Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018

Bases reguladoras de las ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera para el curso 2017-2018

Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto por el curso 2017-2018

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural, para el año 2018

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultura Balear de Formentera en materia de cultural y patrimonio

Aprobación definitiva del Reglamento de uso de la Sala de Exposiciones

Concurso de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2018

Resolución de otorgamiento subvenciones en materia de organización de fiestas

Resolución de la directora general de Política Lingüística de 11 de diciembre de 2017 por la cual se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el cual se regula el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió

Otorgamiento de subvenciones para ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2016-2017

Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera)

Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell"

Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes

Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017

Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017

Bases para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2016 y octubre 2017

Convocatoria de las bases para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas para la realización de fiestas

Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar

Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017

Edicto del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra CulturalBalear de Formentera en materia de cultura y patrimonio

Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018

Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018

Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018

Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018

Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera i la asociación Espai Frumentària, en materia de promoción y difusión cultural para el año 2017

Candidaturas al Consell Escolar de las Escoletas 2017

Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017

Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017

Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017

Aprobación de las bases y convocatoria del Concurso de fotografía Beni Trutmann del año 2017

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Universitat de les Illes Balears para llevar a cabo la realización de informes preceptivos durante los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural

Concesión de ayudas econónimcas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas correspondientas al período comprendido entre noviembre de 2015 y octubre 2016

Acuerdo de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y el Hospital de Formentera para la realización de cursos de catalán para el hospital de Formentera

Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017

Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds

Bases y la convocatoria de las condiciones técnicas para la gestión de la barra de las fiestas de navidad 2016/2017 en la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques

Nombramiento de los miembros de la Comisión técnica evaluadora para la concesión de ayudas para la concesión de ayudas económicas para la realización de fiestas

Adjudicación Ayudas por desplazamiento a los estudiantes del curso 2015-16

Aprobar la concesión de setenta y tres solicitudes para las ayudas de libros para el fondo de reutilización de libros de texto en centros de primaria y secundaria y ayudas individuales para la adquisición de libros de texto para el curso 2015-2016

Nombramiento y convocatoria de los miembros de la Comisión evaluadora de ayudas para la adquisión de libros de texto para el curso 2015/2016

Publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la empresa Hijos de Rivera S.A.U. para otorgar una ayuda económica en actividades culturales de Formentera

Aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización de las instalaciones y servicios de las Escoletas

Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de régimen interno de las escoletas dependientes del Consell Insular de Formentera

Aprobación definitiva del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar de Formentera (CEF)

Lista escoletes del CIF para el curso 2016-2017

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Obra Cultural Balear de Formentera en materia de cultura y patrimonio

Publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Fundación Baleària para la ayuda económica en las actividades culturales de Formentera

Nombramiento de los miembros del Jurado del XIV Concurso de Fotografía Beni Trutmann 2016

Exposiciones programadas en el Centro Antoni Tur "Gabrielet" para 2016

Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto para el curso 2015-2016

Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016

Bases que han de regir la convocatoria de ayudas por desplazamiento a estudiantes/as que cursen estudios superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o enseñanzas artísticos fuera de la isla de Formentera, curso 2015–2016

Bases concurso de Fotografía Beni Trutmann 2016

Bases reguladoras del concurso de disfraces del desfile de carnaval de Formentera

Adjudicación de ayudas para la adquisición de libros de texto para el curso 2014-2015

Bases reguladoras para la convocatoria de Ayudas económicas para la adquisición de libros de texto para el curso 2014-2015

Listado definitivo de admitidos y excluidos en el CAMÍ VELL (de junio a octubre de 2015)

Listado provisional admitidos y excluídos en el CAMÍ VELL (de junio a octubre de 2015)

Resultado del sorteo: sorteo público de dos letras para dirimir las situaciones de empate en las solicitudes de inscripción en el nuevo centro escolar Camí Vell y en Sa Miranda

Sorteo público de dos letras para dirimir las situaciones de empate en las solicitudes de inscripción en el nuevo centro escolar Camí Vell y en Sa Miranda

Trámite de información pública de la aprobación del Plan insular de gestión del patrimonio cultural de Formentera, para los años 2015 y 2016

Ayudas por desplazamiento a estudiantes que cursen estudios superiores, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o enseñazas artísticas fuera de la Isla de Formentera, curso 2014-2015

Becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2014-2015

Aprobación de la concesión de ayudas de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2013-2014

Aprobación de la concesión de ayudas para libros de texto para el curso 2013/2014

Adhesión del Consell Insular de Formentera en las actividades programadas con motivo del Año Archiduque Lluís Salvador de Austria

Requerimiento de las ayudas para la convocatoria de becas de estudios superiores para estudiantes de Formentera, curso 2013-2014

Aprobación de las bases específicas y de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a las ayudas para la adquisición de libros de texto 2014

Convocatoria de ayudas a estudios superiores para estudiantes de Formentera para el curso 2013-2014