Formentera presenta al·legacions a l’avantprojecte de llei d’educació del Govern balear

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació, informa que la institució ha presentat 18 al·legacions a l’avantprojecte de la llei d’educació del Govern balear. La consellera d’Educació, Susana Labrador, ha destacat que aquestes al·legacions s’han presentat dins del termini d’informació pública “per enriquir el text i transmetre la importància i la responsabilitat que tenim tots els agents implicats en l’educació”. A més, d’aquesta manera el Consell de Formentera vetlla perquè es tenguin en compte les necessitats i realitats de cadascuna de les illes.

“En el cas de Formentera, la nostra realitat implica el fet de que tenim una insularitat doble i triple”, segons ha destacat la consellera. El text proposat des del Govern no feia cap referència a la insularitat de Formentera, que en matèria educativa implica “unes repercussions gravíssimes per manca d’oferta educativa, d’infraestructures, d’equipaments, de béns, de recursos i de serveis que s’ubiquen o a Eivissa o a Mallorca, però en absolut a Formentera. Els dèficits, les mancances i les necessitats existeixen i seguiran existint”, segons recull el text i per això des de la institució insular es considera que la futura llei d’educació ha de contemplar mesures per pal·liar aquesta insularitat i “ha d’establir una política de beques addicional i complementària i suplementària a la política general autonòmica i estatal, a favor dels estudiants amb residència administrativa a Formentera i que cursin estudis a qualsevol banda de fora de Formentera”, segons ha destacat Susana Labrador.

Una altra de les al·legacions a l’avantprojecte de llei és la que fa referència al tema de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. Des del Consell es reclama que es contempli que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament d’acord amb el que es recull a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

A les al·legacions també es demana que s’ha de recollir la possibilitat de poder subscriure convenis de col·laboració amb consells insulars i/o ajuntaments no sols en l’etapa de primer cicle d’educació infantil o en l’educació permanent de persones adultes, si no també en els estudis de formació professional i d’ensenyaments de règim especial que no es contemplen.

Gratuïtat de 0-3 anys
Pel que fa referència a l’etapa de 0-3 anys, des de la institució insular es considera que el text ha de recollir l’objectiu de treballar cap a la gratuïtat de l’etapa 0-3 anys i en aquest punt es considera que ha de quedar especificat amb més concreció com ha de ser aquest finançament i com ha de ser assumit aquest finançament per part de consells insulars i/o ajuntaments.

El document d’al·legacions també recull propostes de millora al text en temes com la formació professional, la dotació de recursos humans i econòmics, sobre el desplegament de la llei, sobre els ajuts a l’alumnat, entre d’altres.

4 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera