El Ple aprova la creació de nous espais marins protegits

Foto ple marc 2017El Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió ordinària del mes de març. Una sessió en què s’ha donat suport unànime a la proposta relativa a la creació de nous espais marins protegits per assegurar el futur de la pesca tradicional a Formentera. Així ho ha explicat el vicepresident i conseller de Presidència i Medi Rural, Bartomeu Escandell.

Fem aquesta proposta al Govern balear i al ministeri de Medi Ambient perquè protegeixen tres noves àrees marines a la zona de la punta de sa Creu, dins aigües interiors, i el sec des Ram i el Baix Fondo, situades en aigües exteriors, segons Bartomeu Escandell. ”Així, esperem que es pugui assegurar el futur de la flota pesquera tradicional i de la biodiversitat”, ha declarat el conseller. Formentera no es pot entendre sense la seva activitat pesquera tradicional i el valor afegit que la pesca suposa per la gastronomia de la que gaudeixen residents i turistes, segons Bartomeu Escandell.

Aquesta proposta és fruït d’un estudi tècnic encarregat pel Consell de Formentera a l’empresa especialitzada TRAGSATEC, i compta amb el vistiplau de la Confraria de Pescadors de Formentera i amb el de la Direcció General de Pesca de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, tant en les zones com en el grau de protecció proposat.

Recuperació del camp
En el ple s’ha donat suport per unanimitat a la proposta d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera “per la continuïtat durant l’any 2017 del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge de Formentera per part de la Cooperativa del Camp de Formentera”.

El conseller de Medi Rural ha recordat que la institució va posar en marxa a l’any 2015 un projecte de recuperació del camp que ha arribat fins l’actualitat. “Hem apostat per dotar de finançament a la Cooperativa del Camp i al projecte de Cens de Terres per recuperar terços de conreu que havien quedat abandonats després del canvi de model econòmic que hi ha hagut a l’illa”, ha declarat. La finalitat, segons ha afegit, és doble “d’una banda recuperar el sector primari i d’altra recuperar del paisatge rural”. Es destinaran 95.000 euros a aquest programa públic durant el 2017.

Suport a Ràdio Illa
Altra proposta aprovada per tots els grups polítics ha estat l'aprovació de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa.

“D’aquesta manera volem donar continuïtat a aquest model de ràdio que funciona sense component polític directe a través d’una associació”, ha explicat el conseller de Presidència. Durant els darrers anys s’ha produït un canvi important en la ràdio de referència de Formentera, que ha passat de ser una ràdio amateur a professionalitzar-se amb la contractació de personal qualificat. Per donar suport a aquest projecte “cohesionador” de la societat de Formentera aquest 2017 es destinaran 50.000 euros, 10.000 més que al 2016, segons es va acordar a l’Ens de Gestió Audiovisual, ha explicat Bartomeu Escandell.

Parets de pedra seca
A la sessió també s’ha aprovat la proposta de declaració de la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca com a bé d'interès cultural immaterial. La consellera de Patrimoni, Susana Labrador, ha destacat que aquesta proposta es fa mentre es tramita “la candidatura a nivell internacional perquè sigui declarat com a part de Patrimoni Cultural i Immaterial per la UNESCO”. Labrador ha recordat que a més d’aquest reconeixement que la resta de consells de les illes també estan tramitant, des de Formentera també s’impulsen altres mesures de protecció, “bé sigui amb cursos, com els que s’han fet aquest any, o amb subvencions per arranjar-les”. L’objectiu, ha afegit, “protegir el patrimoni de Formentera i que no es perdi a través del temps”.

Al ple s’ha donat compte de la renúncia de la consellera del Grup Popular, Gabriela Mayans, que serà substituïda per la persona que correspongui en la llista.

Declaracions institucionals
D’altra banda, a la sessió plenària s’ha llegit la declaració Institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona 2017. Amb aquesta declaració el Consell de Formentera es suma a totes les veus que clamen per un futur en igualtat i exempt de violència de gènere, ja que la seva eradicació és determinant per caminar cap a la igualtat real entre dones i homes. També ens reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb els drets de les dones, amb la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes i fem explícit el nostre reconeixement a tothom qui ha contribuït amb la seva tasca i esforç a l'eradicació de les situacions de desigualtat ja superades, al temps que reiterem la nostra ferma determinació d'avançar en la superació de les que encara perviuen avui dia.

Segons es recull al text, la institució a través del ple, “Insistim en la necessitat que continuïn implantant-se polítiques encaminades a fomentar la feina i l'emprenedoria femenina, més educació per a la igualtat d'oportunitats, més incorporació de les dones a la societat de la informació i més recolzament a les dones que viuen a l'àmbit rural. Reivindiquem la necessitat de dotar les entitats locals de les competències en aquesta matèria així com de prou mitjans i recursos per a, en col·laboració amb el Govern de l'Estat i el de les Illes Balears, assegurar la implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per garantir la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i els seus drets.

Compareixença
La consellera de Benestar Social i Recursos Humans, Vanessa Parellada, ha destacat que “aquest any en què celebrem el 10è aniversari del Consell de Formentera, es veu que en els darrers 10 anys, l'àrea de Benestar Social ha passat de ser un petit departament de serveis municipals bàsics a una gran àrea amb competències municipals i insulars”.

Vanessa Parellada ha destacat que la Unitat de Treball Social és el centre neuràlgic de l'àrea de Benestar Social. Les treballadores socials d’atenció primària han intervingut al 2016 en 352 casos, fonamentalment de família (97), majors (70) i salut mental (41), fent feines d'assessorament, orientació, tramitació d'ajudes i derivació a serveis especialitzats. S´han fet 27 instal·lacions noves del Servei de Teleassistència, i el Servei d’Atenció al Domicili (SAD) ha beneficiat 48 usuaris/famílies, dels quals un 61% són persones majors que demanden, sobretot, el servei d'higiene personal. Hem atorgat tres tipus de prestacions: 40 ajuts d'emergència social amb un cost total d'11.810 euros assumit íntegrament pel Consell, 12 prestacions de Renda Mínima d’Inserció acompanyades d'un pla d’inserció i reinserció social i laboral i 17 subvencions individuals.

Ajudem les famílies també mitjançant el programa de suport a infància i família, en el qual hem ajudat 4 famílies amb beques per a l’escoleta, 8 per adquisició de material escolar o llibres de text, 9 perquè els seus infants poguessin realitzar activitats esportives i 9 per l'escola d’estiu, entre d’altres.

Un recurs al servei de les persones usuàries és el servei de psicologia, que pretén avaluar i facilitar intervencions terapèutiques individuals i grupals, de les quals se n'han beneficiat 16.

L'atenció a dones víctimes de la violència de gènere és una de les tasques més delicades. El 60% de les dones ateses van denunciar i es van establir 14 ordres d'allunyament. De les 27 víctimes, 21 van arribar per la via de l'emergència, és a dir, un cop havien acudit a l'hospital o a la Guardia Civil. Les dones ateses per aquesta via solen tenir fills (12 de 21), la major part dels quals menors d’edat (16 de 21), segueixen essent parella del seu agressor (13 de 21), pateixen maltractament psicològic o físic i psicològic, i tenen una edat mitjana de 45 anys, segons ha explicat.

Sobre el departament d'Immigració, ha dit que “es troba plenament consolidat i es dedica fonamentalment a informar i orientar la població estrangera d’origen extracomunitari, promoure el seu accés als serveis públics en igualtat de condicions i aconseguir l'enteniment i la integració amb la població d'acollida”. Durant el 2016 es va atendre gairebé 470 persones, en un total de 1.088 cites i amb l'obertura de 166 nous expedients.

I sobre joventut, Vanessa Parellada ha dit que a través del programa «Formentera marxa» s’ha tractat de fomentar alternatives d'oci més saludables i la sensibilització a escoles i institut. Per renovar l'impacte en alumnes de l'institut, hem canviat el format amb la col·laboració d'una entitat externa especialitzada, i el tècnic del programa ha continuat treballant habilitats socials, autocontrol emocional, presa de decisions i resolució de conflictes amb alumnes de primària. El temps alliberat l'hem dirigit a organitzar activitats de lleure a Sant Ferran les tardes de dijous a dissabte durant l'horari en què obre el pati escolar.

A Sant Francesc, les activitats de lleure vénen marcades pel casal de joves, que compleix també enguany 10 anys, en els quals ha ofert una programació mensual d'activitats de diferents tipus per a joves d'entre 10 i 26 anys, essent els més assidus d'edats entre 14 i 17. El jovent també participa en els diferents esdeveniments promoguts per altres àrees del Consell i entitats (Festa Intercultural, Dia Internacional de la Dona, Diades escolars, etc.).

Pel que fa als recursos humans, la consellera ha destacat que després d’una primera etapa de creixement i una segona etapa de consolidació que es va iniciar ara fa un any. “Avui, amb la perspectiva d'un any, aquella hipòtesi de la que us vaig parlar em sembla del tot encertada”. I ha afegit que els esforços es destinen a “donar estabilitat i qualitat de treball als professionals que fan possible que aquesta institució funcioni cada dia, dins del que permet el marc legal actual”.