El Ple aprova els comptes del 2022 i una reducció de l'IBI per als habitatges amb sistemes de generació elèctrica solars

foto 2021xii pleAvui s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple del Consell de Formentera del mes de desembre. En primer lloc, s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de Govern de GxF-PSOE i el vot en contra del grup de l'oposició Sa Unió la proposta d'aprovació inicial del Pressupost general del Consell Insular per a l'any 2022. El pressupost del 2022 del Consell de Formentera ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4 % respecte al del 2021, que ascendia a 30.640.000 €.

El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat les línies bàsiques del pressupost que és el més elevat de la història del Consell de Formentera. Escandell ha assegurat que el pressupost serà dinàmic i s'adaptarà a les necessitats del moment i seguirà desenvolupant accions i serveis "que com a única institució tenim el deure de fer pels ciutadans de la nostra illa".

El conseller també ha fet referència a l'arribada de fons europeus i ha dit que "serà determinant dins el pròxim any per a la recuperació econòmica". Tot i la dificultat per fer previsions de la situació generada per la covid-19, el responsable dels comptes ha avançat que la posició de Formentera és "bona per encarar el 2022 i esperam poder tornar a tenir una bona temporada l'estiu que ve gràcies a la bona posició de Formentera com a destinació turística".

El pressupost incrementa la partida del personal perquè hi haurà un augment de l'estructura per a la consolidació de serveis i previsió d'obertura de noves instal·lacions i serveis, i per respondre a la implementació de la carrera professional. Tot i això, el Consell segueix amb "endeutament bancari zero, que demostra l'equilibri dels comptes i fa que no es destinin sous públics a pagament d'interessos bancaris", ha declarat el conseller, que també ha explicat que "s'han incrementat les ajudes a les associacions culturals, clubs esportius, col·lectius vulnerables i entitats vinculades al món rural i pesquer".

Els criteris d'inversió dels pressupostos, segons el responsable d'Economia i Hisenda, segueixen en la línia de defensa d'un model d'illa sostenible amb projectes per recuperar espais d'alt valor ambiental, com s'Estany des Peix, o de millora de mobilitat sostenible i millora dels pobles.

Entre les partides, destaca la posada en marxa de la primera residència per a gent gran una vegada finalitzat el vial d'accés i obtengut l'equipament necessari. També hi ha una dotació reservada per a una llar residencial per a menors de dotze anys en situació de desprotecció, entre d'altres.

Rebaixa IBI sistemes d'aprofitament elèctric provinents del sol

En segon lloc, el Ple del Consell ha aprovat amb unanimitat de tots els grups polítics la proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l' IBI. Segons ha explicat el conseller Escandell a partir del pròxim exercici, any 2022, "s'estableix una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol".

Segons ha concretat el conseller, la bonificació es concedeix per trams, d'acord amb la potència dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats a l'immoble:

1. La bonificació serà del 50 % de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 600 € anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que
produeixin més de 3 Kw.

2. La bonificació serà del 25 % de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 300 € anuals i durant quatre anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que
produeixin d'entre 1 Kw i 3 Kw.

Proposta per a la distinció de Compromís de Qualitat Turística

D'altra banda, també s'ha donat suport de tota la cambra a la proposta per a la distinció de Compromís de Qualitat Turística. La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat que aquesta proposta es du a ple per "la creixent importància de la qualitat turística els últims anys i la necessitat de fomentar més el sistema SICTED a la nostra illa". En aquest sentit, amb la proposta s'insta el Govern balear i el Govern de l'Estat que a través de l'Agència estratègica de Turisme i de la Secretaria d'Estat de Turisme (SETUR) difonguin i promoguin aquest distintiu de Compromís de Qualitat Turística, que acredita i reconeix l'esforç realitzat pels Serveis turístics i establiments adherits "per garantir la contínua millora de la destinació i dels seus serveis", segons ha concretat Alejandra Ferrer.

D'altra banda, s'ha instat l'Agència estratègica de Turisme de les Illes Balears a fer-se càrrec de l'adhesió, formació i visites individualitzades d'aquest projecte per continuar augmentant el nombre d'adhesions, i que sigui el més afectiu possible a la nostra illa. Per acabar, de manera subsidiària s'ha instat el Govern balear a signar un conveni amb el Consell Insular de Formentera amb la suficient dotació econòmica i de recursos humans per poder dur endavant aquesta tasca, tenint en compte que la qualitat turística és competència de l'Administració balear.

Finalment, també s'ha donat suport de tot el Ple a la proposta de Sa Unió, modificada durant la comissió informativa, per instar la Conselleria d'Educació del Govern balear a augmentar la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE), al CEIP Sant Ferran en vista de la demanda del curs actual i, si n'és el cas, també a altres centres educatius de l'illa.

Compareixença de Rafael Ramírez

El ple de desembre ha comptat amb la compareixença del vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge, Rafael Ramírez, que ha presentat un balanç de la seua gestió. "Per a Serveis Socials, el 2021 ha estat un any diferent quant a la tipologia de treballs i intervencions, que s'ha modificat de manera gradual", ha assenyalat. "Amb la recuperació de l'activitat econòmica, les prestacions per necessitats bàsiques han disminuït; des del mes de maig la seua quantia és simbòlica", segons ha declarat Rafael Ramírez. El conseller ha afegit que "el contrari ha succeït amb l'arribada de persones en situació d'immigració irregular, que han anat augmentant: Formentera ha rebut més de 500 persones en el 2021, de les quals dos són menors que han quedat sota la tutela de la institució".

Després de fer un repàs dels serveis que atén Benestar Social, el conseller ha resumit els avanços fets a l'àrea de Transparència el darrer any i l'actualització de dades al portal de transparència. Pel que fa a Habitatge, ha anunciat que al mes de gener se signarà un conveni amb l'IBAVI per posar en marxa l'oficina d'acompanyament a l'habitatge de l'illa el 2022. Finalment, pel que fa a Gerència, ha destacat que, fonamentalment, la feina té a veure amb la tasca realitzada a la taula de negociació col·lectiva i suport a l'àrea de Recursos Humans en temes de personal.

Declaració institucional

En darrer lloc, el Consell de Formentera ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics la declaració institucional per a l'adhesió del Consell a la Declaració de París de lluita contra el VIH/sida. Amb aquesta declaració, que ha estat exposada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, s'acorda impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar contra el VIH i assolir els objectius per posar fi a l'epidèmia el 2030. També s'ofereix el suport explícit per part del Consell Insular de Formentera a tots aquells agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida i es fa arribar aquest acord als organismes impulsors d'aquesta declaració.

22 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera