C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera

C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Anunci

Anunci BOIB

Nomenament mesa

Acta constitució mesa contractació

Acta segona reunió (23 novembre 2015)

Anunci d'adjudicació i formalització de contracte (30 de novembre)