El Consell Insular de Formentera posa a la venda la casa de ca ses Ferreres

sesferreres webEl Consell Insular de Formentera va aprovar en Comissió de Govern del passat 21 de novembre posar a la venda, mitjançant subhasta, els terrenys i l’habitatge situat a la finca anomenada ca ses Ferreres, a la zona del Pilar de la Mola.

La ubicació, en una zona allunyada, no presentava gaires possibilitats d’aprofitament per a usos públics, fet que va motivar la decisió per part del Consell Insular de Formentera de vendre aquest immoble.

El Consell va encarregar a l’empresa de taxació TINSA S.A. la valoració dels terrenys i l’habitatge, i l’import fixat va ser de 529.606,20 euros, import que serà el preu base de sortida a la subhasta pública, iniciada mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Els interessats a adquirir els esmentats béns hauran de dipositar una garantia provisional del 3% de l’import de licitació a la tresoreria del Consell Insular de Formentera.

L’anunci de licitació es va publicar al BOIB núm.174 de dia 19 de desembre de 2013 i la data límit per a presentar ofertes està establerta en 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci.

Al web del Consell Insular de Formentera www.conselldeformentera.cat, a l’apartat de “perfil del contractant”, es troba penjada la documentació que s’ha de presentar i les característiques dels terrenys i la finca.