La Policia local du a terme 3 precintes per no complir amb la normativa de contaminació acústica

consell2013 webEl Consell de Formentera vetlla per oferir una alternativa d’oci nocturn respectuosa amb el descans de la ciutadania

La Policia Local de Formentera, a instàncies de l’àrea d’Activitats, està realitzant inspeccions als establiments d’oci nocturn de l’illa. Aquestes actuacions responen a la necessitat de regular els locals i establiments d’activitat nocturna que puguin ocasionar molèsties al descans de la població durant la temporada estiuenca, per tal de corregir els excessos de nivells sonors i mantenir una bona convivència a l’illa de Formentera.

Fins ara s’han obert mes d’una desena d’expedients sancionadors per contaminació acústica i activitats a locals d’oci nocturn ubicats a diferents nuclis de l’illa i s’han adoptat mesures provisionals a 3 locals del nucli urbà des Pujols per a la correcció dels valors sonors (dB) permesos per la normativa corresponent, mitjançant el precinte de les fonts sonores pertorbadores (altaveus, equips de música, etc.) dels locals presumptament infractors.

Així, atenent al Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre de renou, referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, als articles 53-62 de la Llei 1/2007, de 16 de març de contaminació acústica de les Illes Balears i als art. 27-31 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre de renou, es van adoptar mesures provisionals a tres locals el passat 9 d’agost, mitjançant precinte per part d’agents de la policia local de les fonts sonores pertorbadores del descans nocturn.

Els expedients sancionadors son instruïts per l’àrea d’Activitats de la institució insular per tal de determinar la sanció corresponent i un cop els locals hagin regularitzat la seva situació, s’aixecarà la mesura cautelar i es procedirà a la retirada del precinte.

D’acord amb l’article 53 de la Llei 1/2007, de 16 de març de contaminació acústica balear, és competència d’aquest Consell Insular la inspecció, vigilància i control del compliment d’aquesta llei, exigir l’adopció de mesures correctores, indicar les limitacions, realitzar quantes inspeccions siguin necessàries i imposar les sancions corresponents en cas d’incompliment.

L’ordre públic és una de les prioritats per part de l’equip de govern i és per aquest motiu que, en els mesos de temporada alta, cal regular-lo més que mai per tal d’oferir una alternativa d’oci respectuosa amb la ciutadania de Formentera que permeti conjugar lleure i descans. Tocant a això, des del Consell de Formentera es continua treballant per a fomentar una actitud favorable al manteniment d’un entorn sense contaminació sonora.