Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L. contra l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera, de dia 29 de setembre de 2017, d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI Formentera, de redelimitació dels conjunts històrics