• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Hemeroteca Economia i Hisenda Pressupostos 2010. Informe Econòmic i Financer

Pressupostos 2010. Informe Econòmic i Financer

El principal objectiu d’aquest informe sobre l’estat econòmic i financer de la institució és oferir una guia vàlida per a la interpretació econòmica de crèdits i partides pressupostàries que conté el Pressupost per a l’any 2010.
El projecte de pressupost general del Consell Insular de Formentera per a l’exercici  2010 que es presenta per a la seva aprovació, suma un total de 31.828.000,00 euros

PRESSUPOST IMPORT
EXERCICI 2009: 22.360.300,00
EXERCICI 2010: 31.828.000,00
INCREMENT: 9.467.700,00
PERCENTATGE: 42,34%

Segons els antecedents que hi ha i fent una anàlisi dels diferents capítols del Pressupost, els punts més importants que cal destacar en relació a l’exercici  anterior són els següents:

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL I. L’import de les remuneracions del personal és de 7.040.000,00 euros.  L’increment total és de 440.000,00 euros i representa un augment del 6,67% respecte del pressupost inicial de l’exercici anterior. Diferència que s’explica per les noves incorporacions que hi han hagut durant l’any anterior, per la inclusió de les figures de Cap de Grup Polític de l’oposició, per això cal que el grup polític de l’oposició tingui  com a mínim dos consellers, i la de Portaveu de Grup Polític de l’oposició. Així mateix  hi ha una partida per afrontar les possibles conseqüències econòmiques de la negociació
del conveni laboral del Consell Insular de Formentera que ha de substituir l’anterior de l’Ajuntament de Formentera.
L’increment de les remuneracions del personal és el previst en el projecte de llei de  pressupostos de l’Estat (LPGE) pel 2010. Concretament, l’augment que preveu la LPGE  és del 0,3% amb clàusula de revisió salarial inclosa.
Per tal d’adequar la plantilla a les necessitats dels serveis i als objectius programàtics de  l’equip de govern es creen dues noves places (un auxiliar informàtic i un coordinador  d’infraestructures) a canvi d’una reestructuració de places no convocades o que han  quedat vacants (un zelador de biblioteca, un tècnic superior i un tècnic mitjà de gestió).
D’aquesta manera fem les passes necessàries per a la consolidació de la plantilla,  després de dos anys de creixement per tal de fer front a les competències pròpies d’un  Consell.
De la mateixa manera, hi ha la descripció dels llocs de feina necessaris per posar en  marxa el centre d’Alzheimer, el poliesportiu i l’ampliació de l’escoleta. Val a dir que la  partida pressupostària és nul·la a fi i efecte de rebre la partida pressupostària suficient  per poder obrir aquestes instal·lacions.

CAPÍTOL II. Les despeses per compra de béns corrents i serveis s’han previst en  4.076.900,00 euros, un 12,93% inferiors a les consignacions inicials del mateix capítol  del pressupost de l’any 2009. A més, d’aquesta quantitat, el 70% fa referència a  despeses en béns corrents i serveix fixes; és a dir, arrendaments de terrenys i béns  immobles, reparacions d’equipaments informàtics, material d’oficina, subministrament  d’energia elèctrica, subministrament de combustibles i carburants, subministrament de  productes de neteja, comunicacions telefòniques i postals, primes d’assegurances i  tributs estatals.

CAPÍTOL III i IX. La càrrega financera bruta consignada en aquests capítols és de  190.000,00 euros d’interessos i 115.000,00 euros d’amortitzacions dels préstecs del  Consell Insular de Formentera. En relació amb l’exercici anterior, representen un  increment del 111,11% en els interessos i cap variació en les amortitzacions. S’han calculat d’acord amb les condicions fixades en els diferents contractes vigents.

CAPÍTOL IV. Les transferències corrents, amb un total de 2.788.000,00 euros han  augmentat un 7,81% respecte del pressupost de l’exercici anterior. D’aquí destacarem:  la transferència de 1.220.000,00 euros al Patronat de Turisme i els 506.000,00 euros del  conveni amb el Consell d’Eivissa per prestacions relatives a benestar social.

CAPÍTOL VI. Les inversions reals, amb un import total de 16.084.100,00 euros  suposen un augment del 111,35% en relació al pressupost inicial de l’any anterior. Cal  tenir en compte que s’han incorporat romanents d’obres iniciades durant l’any 2009. El  detall de les inversions reals previstes per a l’any 2010 està en l’annex d’inversions a  realitzar l’any 2010.

CAPÍTOL VII. Les transferències de capital destinades a realitzar inversions sumen  1.534.000,00 euros, un 126,59% superior a l’any anterior. Concretament, hi ha  77.000,00 euros per amortitzar crèdits del Consorci Formentera Desenvolupament  (CFd) i 1.457.000,00 euros per finançar la finalització de la construcció del poliesportiu,  transferència que va al Consorci Eivissa i Formentera Emprenen (ceife) que és que  s’encarrega de l’execució del projecte

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL I. Aquest capítol s’ha pressupostat inicialment en 2.965.750,00 euros, un  5,25% més que el 2009 i inclou les següents partides més importants:

L’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana amb una previsió de  recaptació de 2.325.000,00 euros representa el 78,40% de la recaptació via  imposició directa.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb una previsió de recaptació de  450.000,00 euros, representa el 15,17% de la recaptació d’impostos directes.

CAPÍTOL II. Aquest capítol s’ha pressupostat inicialment amb un total de 355.000,00  euros, la qual cosa implica un descens mínim respecte de l’any 2009, concretament d’un  1,39% menys. La recaptació d’aquest capítol és fruit de l’impost sobre construccions,  instal·lacions i obres.

CAPÍTOL III. En concepte de taxes i altres ingressos, es preveu una recaptació de  3.169.250,00 euros, import calculat en funció de les tarifes dels serveis finançats amb  taxes i preus públics aprovades per l’exercici 2010, que en general s’han mantingut  iguals. La taxa pel servei de recollida d’escombraries representa un 41,81%, la taxa pel  servei de tractament de residus representa un 9,62% i la taxa per utilització privativa  del domini públic (platges) un 15,33% del total d’aquest capítol.
Aquest capítol, respecte del pressupost inicial de l’any anterior, s’incrementa en un  2,66% en virtut de l’augment del nombre de prestacions de serveis i la previsió de  liquidació de 2009.

CAPÍTOL IV. La previsió d’ingressos és de 7.580.000,00 euros, un 1,47% menys que  l’any anterior. Malgrat l’entorn de crisi econòmica, les transferències corrents que rep el  Consell Insular de Formentera són pràcticament les mateixes. La participació en tributs  de l’Estat representa 2.581.000,00 euros, un 34,05% dels ingressos per transferències  corrents. Les transferències corrents per part de la Comunitat Autònoma de les Illes  Balears pel fet de ser consell suposen 3.426.000,00 euros, un 45,20% del total del  capítol IV. Finalment, hem de destacar la quantitat de 1.020.000,00 euros provinent  d’IBATUR, un 13,46% del total dels ingressos d’aquest capítol.

CAPÍTOL V. La previsió d’ingressos patrimonials és de 30.000,00 euros, un 757,14% més que l’any 2009. Això es déu a una millor gestió de tresoreria i s’han calculat en base a les previsions de tresoreria, tenint en compte l’estat d’execució de les diferents  partides durant l’any 2010 i les variacions del tipus d’interès.

CAPÍTOL VI. La previsió d’ingressos per l’alienació d’inversions reals és de 750.000,00 euros. Concretament, es tracta de la venda de Ca Ses Ferreres a La Mola per  adquirir, a canvi, un local polivalent a La Mola; on hi haurà un espai per a la gent gran,  un punt de lectura, un telecentre i espai per a les associacions de caçadors, de festes,  d’artesania, etc.

CAPÍTOL VII. Les transferències de capital es consignen inicialment en  16.978.000,00 euros. D’aquí, cal fer esment de la transferència de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears, fruit de l’acord de la comissió mixta entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per resoldre el dèficit històric  d’infraestructures; són 6.000.000,00 euros, un 35,34% del total de transferències de  capital. També, les procedents de l’Estat via conveni de carreteres (4.750.000,00 euros)  i via conveni de turisme per a la Plaça Europa (3.200.000,00 euros) que representen un 46,83% del total.  Finalment, entre les importants, hi ha la transferència d’un milió d’euros del fons de  cohesió de la Unió Europea per a la segona fase de soterrament de contenidors, que  representa un 5,89% del total d’aquest capítol.

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

En la proposta presentada, el pressupost es troba formalment anivellat en els estats  d’ingressos i despeses. Pel que fa al pressupost de despeses, les partides s’han dotat per  fer front a les despeses reals i a les previsions dels compromisos adquirits pel Consell  Insular de Formentera i, pel que fa als ingressos, les quantitats consignades inicialment  es podran obtenir si es manté una gestió evolutiva respecte de l’any anterior. Per tant, es  considera una previsió raonable i prudent, i en definitiva, un pressupost equilibrat.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat